Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Biłgoraju

      Co to jest?
Przebieg wypoczynku zimowego na terenie powiatu biłgorajskiego podczas ferii zimowych 2018 r.

Przebieg wypoczynku zimowego na terenie powiatu biłgorajskiego podczas ferii zimowych  2018 r.

 

Wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży na obszarze naszego kraju dobiegł już końca.

Z satysfakcją należy zaznaczyć, że wszyscy organizatorzy  wypoczynku dostosowali się do obowiązujących przepisów prawnych - dotyczących zgłaszania wypoczynku –

i dokonali jego rejestracji w Kuratorium Oświaty, a tym samym został on zamieszczony na ogólnopolskiej stronie zgłoszeń wypoczynku – www.wypoczynek.men.gov.pl prowadzonej przez Ministerstwo Edukacji  Narodowej.

Funkcjonowanie ogólnopolskiej bazy zgłoszeń wypoczynku umożliwia  rodzicom – zamierzającym wysłać dzieci na obóz czy kolonie – sprawdzenie wiarygodności organizatorów, czy rzeczywiście wypoczynek został zgłoszony i zarejestrowany, a ich dzieci będą miło spędzać czas w bezpiecznych i higienicznych warunkach.

Organizatorami wypoczynku mogą być szkoły i placówki, przedsiębiorcy wpisani do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, osoby fizyczne, osoby prawne
i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej – organizujące wypoczynek
w celu niezarobkowym albo zarobkowym.

Organizator wypoczynku zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki wypoczynku,
w szczególności organizuje wypoczynek w obiekcie lub na terenie spełniającym wymagania ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz warunki higieniczno-sanitarne, żywienie zgodne z zasadami higieny żywienia, zapewnia kadrę wypoczynku, dostęp do opieki medycznej.

Podczas tegorocznych ferii zimowych na terenie powiatu biłgorajskiego zarejestrowano 14 placówek wypoczynku: 9 zorganizowano w obiektach hotelarskich, 1 na bazie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Józefowie, 4 na terenie biłgorajskich szkół podstawowych.

Przeprowadzone kontrole dotyczyły 10 turnusów, na których przebywało 734 osoby (421 skorzystało z wypoczynku w miejscu zamieszkania, 313 z formy wyjazdowej).

            Dzieci i młodzież wypoczywały w obiektach będących pod całorocznym nadzorem Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Wszystkie placówki zapewniały właściwe warunki sanitarno – higieniczne oraz techniczne dotyczące pomieszczeń mieszkalnych, zaplecza sanitarnego, bloku żywieniowego
oraz otoczenia. Posiłki przygotowywano zgodnie z zasadami zdrowego żywienia.                        W jadłospisach umieszczano informacje o składnikach posiłków, w tym o składnikach alergennych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz.Urz. UE L 304 z 22.11.2011, str. 18, z późn. zm.)

W ramach działań informacyjno – edukacyjnych przekazano wypoczywającym materiały oświatowe o następującej tematyce:

- przestrzeganie higieny wypoczynku (odpowiednia ilość snu, zbilansowana dieta, ubranie odpowiednie do pogody, zabezpieczenie skóry przed działaniem mrozu),

- bezpieczeństwo podczas ferii zimowych (wyposażenie pieszych w elementy odblaskowe, zakaz uprawiania sportów zimowych obok ulic i dróg, zakaz jazdy na łyżwach na zamarzniętych akwenach wodnych, przestrzeganie przed brawurą, która może doprowadzić do wypadku),

- dbanie o aktywność fizyczną i prowadzenie zdrowego stylu życia,

- przestrzegania higieny osobistej mającej na celu zapobiegania chorobom zakaźnym, takim jak choroba meningokokowa, rotawirusy, grypa -  poprzez mycie rąk,  korzystanie
z jednorazowych chusteczek, zasłanianie twarzy podczas kaszlu i kichania,  reagowanie na pierwsze objawy chorobowe wizytą u lekarza,

- zapobiegania uzależnieniom (tytoń, alkohol, dopalacze),

- zapobieganie zakażeniom wirusem HIV,

- profilaktyka zatruć pokarmowych,

- profilaktyka wszawicy.

Ponadto zapoznano z informacją „ Patent na bezpieczne ferie zimowe” mający na celu przypomnienie podstawowych numerów alarmowych Pogotowia Ratunkowego, Straży  Pożarnej, Policji, Straży Miejskiej oraz reagowania na podejrzenie zażywania dopalaczy.

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 232
Wprowadzony przez: Adam Łaba
Data opublikowania: 2018-02-27 12:10:47
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Nie modyfikowano artykułu